Η μέθοδος μας

Καθηγητές εξειδικευμένοι στην διδασκαλία ιταλικών σε ξένους θα σε καθοδηγούν στα μαθήματα χρησιμοποιώντας μια μικτή μέθοδο η οποία διευκολύνει την ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων χωρίς όμως να παραγκωνίζει την μελέτη της γραμματικής δομής

Το εκπαιδευτικό υλικό έχει δημιουργηθεί από το ινστιτούτο και υποστηρίζεται και από κατάλληλα εγχειρίδια διδασκαλίας. Το υλικό επιλέγεται απο τους καθηγητές μας και εξαρτάται από τις ανάγκες της κάθε τάξης.
Στην πραγματικότητα, οι έμπειροι καθηγητές μας γνωρίζουν ότι κάθε τάξη έχει την δική της ταυτότητα και τις δικές της ανάγκες, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνεται εξατομίκευση της διδασκαλίας τηρώντας συγχρόνως το πρόγραμμα διδασκαλίας.

Επίσης, μία φορά την εβδομάδα οι καθηγητές δέχονται τους μαθητές με ραντεβού προκειμένου να δώσουν περαιτέρω επεξηγήσεις και διευκρινήσεις σχετικά με τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων.

© 1998-2017 Istituto Linguistico Mediterraneo - Head Office: Via C. Battisti, 3 - C.P. 209 - I-56100 Pisa - (Italy) - C.F. 01572320503 - Tel+39 050500399 - Fax +39 050 48157 - info@ilm.it - Privacy - Credits