חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מדיניות בנושא פרטיות

מידע על עיבוד נתונים אישיים

בהתאם לאמנות. 13 לתקנה מס' של האיחוד האירופי. 2016/679 – GDPR

צו חקיקה 10.08.2018 נ. 101 – קוד פרטיות

 

Istituto Linguistico Mediterraneo, בהתאם להוראות תקנה של האיחוד האירופי מס. 2016/679 (להלן, לשם קיצור, גם "התקנה" או GDPR) ושל צו החקיקה 30 ביוני 2003 מס. 196 כפי שתוקן בצו חקיקה 10 באוגוסט 2018 נ. 101 (להלן, למען הקיצור, גם "קוד הפרטיות"),

מודיע לך

שהנתונים האישיים שתמסור יעובדו בהתאם לחוק האמור ולחובות הסודיות של המשרד ואנשי המקצוע שלו.

 

 • בקר נתונים ויישות האחראית להגנה על נתונים אישיים

 

בקר הנתונים הוא Società Linguistico Mediterraneo שבסיסה בפיזה, Via C. Battisti n. 3, קוד מס ומספר מע"מ 01572320503, דוא"ל info@ilm.it, PEC infoilm@pec.it.

מבקר הנתונים לא מינה אחראי להגנה על נתונים אישיים (DPO, או קצין הגנת מידע, DPO), שכן עיבוד הנתונים של הלקוחות המבוצע אינו נחשב לטיפולים רחבי היקף.

 1. הנתונים הכפופים לטיפול

הנתונים האישיים המעובדים הם כדלקמן:

 • נתוני זיהוי, לרבות ציון מגדר ולאום של נושא הנתונים
 • כתובת דואר;
 • אימייל;
 • מספר טלפון;
 • נתוני מסמכי זיהוי;
 • נתונים לגבי ידיעת השפה האיטלקית;
 • נתונים על העדפות של סוג הלינה בה הוא/היא יתארח;
 • תקופת נוכחות בקורס;
 • נתונים על הידע שנרכש במהלך הקורס על ידי ניהול מבחנים;
 • מידע על האופן שבו החבר בא במגע עם בית הספר

נתונים אישיים עשויים להתייחס למי שממלא את טופס ההרשמה ו/או לקטין שעבורו יכול מי שממלא את הטופס לאשר השתתפות בקורס.

 1. מטרת הטיפול

הנתונים האישיים שתמסור ישמשו על מנת להמשיך בארגון וביצוע הקורס שאתה נרשם על ידי מילוי הטופס אליו מצורף מידע זה. פעילויות אלו כוללות זיהוי מקום הלינה בו תתארחו במהלך הקורס.

בנוסף, הנתונים שתמסור, אם תספק לנו הסכמה אופציונלית ונפרדת, ישמשו ליצירת קשר איתך, בכתובות שצוינו על ידך לגבי שירותים המוצעים על ידי הבעלים.

 1. הבסיס המשפטי לעיבוד

הבעלים מטפל בנתונים האישיים שלך כדין, כאשר עיבוד:

זה הכרחי לביצוע החוזה שאתה חלק ממנו לאחר מילוי טופס ההרשמה לקורס או ביצוע אמצעים טרום חוזיים שננקטו לפי בקשתך;

הכרחי כדי למלא חובה חוקית המוטלת על הבעלים;

מבוססת על ההסכמה המפורשת (לדוגמה, להעברת הצעות מסחריות הנזכרות בסעיף 6 להלן)

 1. ההשלכות של אי העברת נתונים אישיים

בכל הנוגע לנתונים אישיים הקשורים לביצוע החוזה בו אתה צד או הקשורים למילוי חובה רגולטורית (למשל החובות הקשורות לניהול רישומי חשבונות ומס וכדומה), אי גילוי נתונים אישיים מונע שיפור הקשר החוזי עצמו.

אי הסכמה לקבלת הודעות אינפורמטיביות ומסחריות לא תשפיע על ביצוע החוזה.

 1. שיטות טיפול ושימור

הטיפול יתבצע בצורה אוטומטית ו/או ידנית, בהתאם להוראות האמנות. 32 לתקנה בדבר אמצעי ביטחון, על ידי אנשים שמונו במפורש ובהתאם להוראות האמנות. 29 לתקנות ואמנות. 2-quaterdecies של קוד הפרטיות, אשר יפעל תחת הסמכות הישירה של מבקר הנתונים ו/או מעבד הנתונים

לידיעתך, בהתאם לעקרונות החוקיות, הגבלת המטרה ומזעור הנתונים, בהתאם לאמנות. 5 לתקנות, בכפוף להסכמתך המובעת בתחתית מידע זה, הנתונים האישיים שלך:

נאסף עבור מהלך הקורס יישמר עד שהמחזיק יבצע את הבדיקות הדרושות לחידוש ההסמכה הקשורה לתקן ISO 9001;

נאסף לצורך שליחת מידע מסחרי אשר יישמר עד שהלקוח ישמור עניין בהצעותיו, כלומר עד שתבטל את הסכמתו באופן המתואר להלן בהצהרה זו, בכפוף לכל התחייבות משפטית.

כמו כן, אנו מציינים כי המידע שנאסף במהלך השיעורים והשיחות עם המורים, הן בכיתותינו והן בביתכם אינו כפוף לטיפול כהגדרתו בסעיף 2 ל-GDPR ולכן אינו מאוחסן בשום אופן מועבר או מופץ וכי המורים שלנו מקבלים הוראה לשמור על סודיות מירבית

 1. היקף התקשורת וההפצה

הנתונים שנאספו לעולם לא יופצו ולא יועברו ללא הסכמתך המפורשת, אלא אם:

התקשורת הדרושה שעשויה להיות כרוכה בהעברת נתונים לגופים ציבוריים, ליועצים או לנושאים אחרים לצורך מילוי התחייבויות משפטיות;

במקרה של קורסי הכשרה גלוטודידקטיים והכוונה לבחינת DITALS, המסופקים על ידי הבעלים כישות המפוקחת על ידי אוניברסיטת סיינה: במקרה זה הנתונים שלך יישלחו לאותו גורם שישתמש בהם כדי ליצור איתך קשר על מנת לבקש מילוי אופציונלי של שאלון שביעות רצון;

במקרה של בקשתך להסמכה בקנטינה של אוניברסיטת פיזה, ובמקרה זה יימסרו שמך וקוד המס או מדינת הלידה שלך;

במקרה של אירועי תרבות שמטרתם השלמת הצעת ההכשרה אך מאורגנים בשיתוף צדדים שלישיים אליהם יש למסור את שמך;

 1. העברת נתונים אישיים

הנתונים שלך כאשר הם מעובדים באופן אלקטרוני, מאוחסנים בשרתים הממוקמים במדינות החברות באיחוד האירופי.

במקרה של העברת מידע מסחרי, ניתן להשתמש בשירותים הניתנים על ידי צדדים שלישיים שעבורם הנתונים שלך עשויים להיות מועברים למדינות שלישיות שאינן שייכות לאיחוד האירופי, בהתאם להוראות סעיף 46 של הכללים. כמו כן, ספק השירות ימונה כדין כאחראי על העיבוד על ידי מבקר הנתונים כפי שנקבע בסעיף. 28 לתקנות.

 

 1. קטגוריות מיוחדות של נתונים אישיים

בהתאם לסעיפים 9 ו-10 לחוק, אתה יכול לתת את ה-Data qualifier כ"קטגוריות מסוימות של נתונים אישיים", כלומר נתונים החושפים "מוצא גזעי או אתני, דעות פוליטיות, אמונות דתיות או פילוסופיות, או 'חברות באיגוד, כמו גם נתונים גנטיים, נתונים ביומטריים שנועדו לזהות אדם טבעי באופן ייחודי, נתונים הקשורים לבריאות או חיי המין או לנטייה המינית של האדם". ניתן לעבד קטגוריות אלו של נתונים אך ורק בהסכמתך, המבוטאת בכתב בסוף מידע זה.

 

 1. זכויות בעל עניין

בכל עת, אתה רשאי לממש, לפי סעיפים 15 עד 22 לחוק את הזכות:

א) לבקש אישור על קיומם או אחר של נתונים אישיים;

ב) לקבל מידע על מטרות העיבוד, קטגוריות הנתונים האישיים, נמענים או קטגוריות של נמענים שאליהם נמסרו או יועברו הנתונים האישיים, ובמידת האפשר, תקופת השמירה;

ג) להשיג עדכון, תיקון ומחיקה של נתונים;

ד) לקבל את מגבלת הטיפול;

ה) להשיג ניידות נתונים, כלומר לקבל אותם מבקר נתונים, בפורמט מובנה, נפוץ וניתן לקריאה במכשיר אוטומטי, ולשדר אותם לבקר נתונים אחר ללא הפרעה;

ו) להתנגד לעיבוד בכל עת וגם במקרה של טיפול למטרות שיווק ישיר;

ז) להתנגד לתהליך קבלת החלטות אוטומטי הנוגע ליחידים, לרבות יצירת פרופילים.

ח) לבקש מבקר הנתונים לגשת לנתונים אישיים ולתקן או לבטלם או להגביל את עיבודם או להתנגד לעיבודם, בנוסף לזכות לניידות נתונים;

ט) לחזור בו מההסכמה בכל עת מבלי לפגוע בחוקיות הטיפול המבוסס על ההסכמה שניתנה לפני הביטול;

י) להציע תלונה לרשות מפקחת (הרשות להגנה על נתונים אישיים – www.garanteprivacy.it).

 

 1. כיצד לממש את זכויות בעל העניין

המעוניין יכול לממש את זכויותיו בבקשה בכתב הנשלחת לכתובת המייל הבאה info@ilm.it.

 

ברצוננו להודיע לך שהנתונים האישיים שלך נשלחו עם בקשת מידע ו/או
עם בקשת ההזמנה או המנוי לניוזלטר שלנו יהיה כרוך בעיבוד
של הנתונים האישיים שלך בהתאם לאמנות. 13 צו חוק 196/2003.

ה-ILM – Istituto linguistico Mediterraneo שומר על המידע האישי שלך במלוא הכבוד
לזכויותיך ובהתאם לאמצעי האבטחה הקבועים בחוק.
מסירת הנתונים האמורים וקבלת הסכמה חובה להעברת
הנתונים האישיים שלך, מנוי לניוזלטר, בקשת הזמנה ובקשת מידע ו
העיבוד הרלוונטי של הנתונים האישיים שלך שהתקבלו באופן זה.
הנתונים יעובדו הן במדיומים דיגיטליים והן על הנייר, ויישמרו ו
מאוחסן בארכיון במשרד הראשי שלנו ב-Via Battisti 3, Pisa, איטליה.

אתה זכאי בכל עת לממש את זכויותיך ביחס לבעלים של עיבוד הנתונים,
בהתאם לאמנות. 7 לצו חוק 196/2003, כלומר, ניתן לבקש אישור על
קיומם או לא של נתונים אישיים הנוגעים לעצמך, גם אם טרם נרשמו, וכן
תקשורת של הנתונים האמורים בצורה מובנת.

כמו כן, הנך זכאי לבקש עדכון, תיקון והשלמה של הנתונים.

כמו כן, אתה רשאי להתנגד, באופן מלא או חלקי, מסיבות לגיטימיות, לעיבוד הנתונים האישיים הנוגעים לעצמך, גם אם הם רלוונטיים למטרה שלשמה נאספו, ולהתנגד לעיבוד נתונים אישיים הנוגעים לעצמך עבור מטרת שליחת חומר פרסומי או מכירה ישירה, או לביצוע מחקר שוק של תקשורת מסחרית.

הבעלים של עיבוד הנתונים הוא ILM – Istituto linguistico Mediterraneo sas

תשתף

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email