Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

na podstawie art. 13 Rozporządzenia UE nr. 2016/679 – RODO

Dekret z mocą ustawy 10.08.2018 nr. 101 – Kod prywatności

 

Istituto Linguistico Mediterraneo, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia UE nr. 2016/679 (dalej dla zwięzłości również „rozporządzenie” lub RODO) oraz Rozporządzenia Ustawodawczego z dnia 30 czerwca 2003 r. nr. 196 zmienione dekretem ustawodawczym z dnia 10 sierpnia 2018 r. n. 101 (dalej dla zwięzłości także „Kodeks Prywatności”),

informuje cię

że podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z wyżej wymienionym prawem oraz zobowiązaniami do zachowania poufności firmy i jej specjalistów.

 

 • Administrator danych i podmiot odpowiedzialny za ochronę danych osobowych

 

Administratorem danych jest Società Linguistico Mediterraneo z siedzibą w Pizie, Via C. Battisti n. 3, NIP i NIP 01572320503, e-mail info@ilm.it, PEC infoilm@pec.it.

Administrator Danych nie wyznaczył osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych (IOD, lub inspektora ochrony danych, DPO), ponieważ przetwarzanie danych klientów nie jest traktowane jako leczenie na dużą skalę.

 1. Dane podlegające przetwarzaniu

Przetwarzane dane osobowe są następujące:

 • dane identyfikacyjne, w tym wskazanie płci i obywatelstwa osoby, której dane dotyczą
 • adres pocztowy;
 • e-mail;
 • numer telefonu;
 • Dane dokumentu tożsamości;
 • dane dotyczące znajomości języka włoskiego;
 • dane o preferencjach co do rodzaju zakwaterowania, w którym będzie goszczona;
 • okres uczęszczania na kurs;
 • dane dotyczące wiedzy zdobytej podczas kursu przez administrację testów;
 • dane o tym, jak członek nawiązał kontakt ze szkołą

Dane osobowe mogą dotyczyć osób, które wypełniają formularz rejestracyjny i/lub osoby niepełnoletniej, której osoba wypełniająca formularz może upoważnić do udziału w kursie.

 1. Cel zabiegu

Podane przez Ciebie dane osobowe zostaną wykorzystane w celu organizacji i realizacji kursu, na który rejestrujesz się poprzez wypełnienie formularza, do którego te informacje są załączone. Działania te obejmują identyfikację zakwaterowania, w którym będziesz gościć podczas kursu.

Ponadto podane przez Ciebie dane w przypadku wyrażenia przez nas opcjonalnej i odrębnej zgody będą wykorzystywane do kontaktu z Tobą pod wskazanymi przez Ciebie adresami w sprawie usług oferowanych przez Właściciela.

 1. Podstawa prawna przetwarzania

Właściciel traktuje Twoje dane osobowe zgodnie z prawem, gdy przetwarzanie:

jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś częścią, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na kurs lub wykonanie środków przedumownych podjętych na Twoje żądanie;

jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Właścicielu;

opiera się na wyraźnej zgodzie (np. na przesyłanie ofert handlowych, o których mowa w pkt. 6 poniżej)

 1. Konsekwencje nieprzekazania danych osobowych

W odniesieniu do danych osobowych związanych z wykonaniem umowy, której jesteś stroną lub związanych z wypełnieniem obowiązku regulacyjnego (np. obowiązków związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i podatkowych itp.), nieujawnienie danych osobowych uniemożliwia poprawa samego stosunku umownego.

Brak wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o charakterze informacyjnym i handlowym nie będzie miał wpływu na wykonanie umowy.

 1. Metody leczenia i konserwacji

Zabieg zostanie przeprowadzony w formie zautomatyzowanej i/lub manualnej, zgodnie z zapisami art. 32 Rozporządzenia w sprawie środków bezpieczeństwa, przez osoby specjalnie powołane i zgodnie z przepisami art. 29 Regulaminu oraz art. 2 czwarte Kodeksu Prywatności, który będzie działał pod bezpośrednim zwierzchnictwem Administratora Danych i/lub Podmiotu Przetwarzającego

Informujemy, że zgodnie z zasadami legalności, celowości i minimalizacji danych, zgodnie z art. 5 Regulaminu, z zastrzeżeniem Twojej zgody wyrażonej na dole tej informacji, Twoje dane osobowe:

pobierane na czas trwania kursu będą przechowywane do czasu przeprowadzenia przez posiadacza inspekcji niezbędnych do odnowienia certyfikacji związanej z normą ISO 9001;

zbierane są w celu przesyłania informacji handlowych, które będą przechowywane do czasu zainteresowania Klienta jego ofertami, tj . do momentu wycofania przez Ciebie zgody w sposób opisany w dalszej części niniejszego oświadczenia, z zastrzeżeniem wszelkich obowiązków prawnych.

Zaznaczamy również, że informacje zebrane podczas lekcji i rozmów z nauczycielami, zarówno w naszych salach lekcyjnych, jak i w Twoim domu, nie podlegają obróbce w rozumieniu art. nasi nauczyciele są poinstruowani, aby zachować maksymalną poufność

 1. Zakres komunikacji i rozpowszechniania

Zebrane dane nigdy nie będą rozpowszechniane i nie będą przekazywane bez Twojej wyraźnej zgody, chyba że:

niezbędną komunikację, która może wiązać się z przekazaniem danych organom publicznym, konsultantom lub innym podmiotom w celu wypełnienia zobowiązań prawnych;

w przypadku szkoleń glottodydaktycznych i zorientowania na egzamin DITALS, prowadzonych przez Właściciela jako podmiot monitorowany przez University of Siena: w takim przypadku Twoje dane zostaną przesłane do tego podmiotu, który posłuży się nimi do skontaktowania się z Tobą w celu złożenia wniosku opcjonalne wypełnienie kwestionariusza satysfakcji;

w przypadku wniosku o akredytację w stołówce Uniwersytetu w Pizie, w którym to przypadku zostanie podane Twoje imię i nazwisko oraz kod podatkowy lub kraj urodzenia;

w przypadku wydarzeń kulturalnych mających na celu uzupełnienie oferty szkoleniowej, ale organizowanych we współpracy z podmiotami trzecimi, którym należy przekazać Twoje imiona i nazwiska;

 1. Przekazywanie danych osobowych

Twoje dane przetwarzane elektronicznie są przechowywane na serwerach znajdujących się w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

W przypadku przesyłania informacji handlowych mogą być wykorzystywane usługi świadczone przez podmioty trzecie, dla których Państwa dane mogą być przekazywane do państw trzecich nie należących do Unii Europejskiej, zgodnie z postanowieniami art. 46 Regulaminu. Ponadto usługodawca zostanie należycie wyznaczony jako administrator przetwarzania przez Administratora danych zgodnie z art. 28 Regulaminu.

 

 1. Poszczególne kategorie danych osobowych

Zgodnie z art. 9 i 10 ustawy możesz podać kwalifikator Dane jako „szczególne kategorie danych osobowych”, czyli dane, które ujawniają „pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne lub przynależność do związków zawodowych, a także dane genetyczne, dane biometryczne mające na celu jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia lub życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby”. Te kategorie danych mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą, wyrażoną w formie pisemnej na końcu niniejszej informacji.

 

 1. Prawa zainteresowanej strony

W każdej chwili możesz skorzystać, na podstawie art. 15-22 ustawy, z prawa do:

a) zażądać potwierdzenia istnienia lub braku danych osobowych;

b) uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną przekazane oraz, w miarę możliwości, o okresie przechowywania;

c) uzyskania aktualizacji, sprostowania i usunięcia danych;

d) uzyskać ograniczenie leczenia;

e) uzyskania możliwości przenoszenia danych, tj. otrzymania ich od administratora danych, w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używanym i możliwym do odczytania przez urządzenie automatyczne oraz przesłania ich bez przeszkód innemu administratorowi danych;

f) w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także w przypadku przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego;

g) sprzeciwienia się zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących osób fizycznych, w tym profilowaniu.

h) żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, oprócz prawa do przenoszenia danych;

i) cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez uszczerbku dla zgodności z prawem leczenia, którego podstawą była zgoda wyrażona przed cofnięciem;

j) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych – www.garanteprivacy.it).

 

 1. Jak skorzystać z praw zainteresowanej strony

Zainteresowana strona może skorzystać ze swoich praw, wysyłając pisemny wniosek na adres e-mail info@ilm.it.

 

Pragniemy poinformować, że Twoje Dane Osobowe wysłane z prośbą o udzielenie informacji i/lub
z prośbą o rezerwację lub subskrypcję naszego newslettera będzie wiązać się z przetwarzaniem
Twoich danych osobowych zgodnie z art. 13 dekretu z mocą ustawy 196/2003.

ILM – Istituto linguistico Mediterraneo zachowuje Twoje dane osobowe z pełnym szacunkiem
dla Twoich praw i z zachowaniem środków bezpieczeństwa przewidzianych przez prawo.
Podanie ww. danych i uzyskanie zgody jest obowiązkowe w przypadku przesyłania
Twoje dane osobowe, subskrypcja newslettera, prośba o rezerwację i prośba o informacje oraz
odpowiednie przetwarzanie otrzymanych w ten sposób Twoich danych osobowych.
Dane będą przetwarzane zarówno na nośnikach cyfrowych, jak i na papierze oraz zostaną zapisane i
zarchiwizowane w aktach w naszej siedzibie głównej przy Via Battisti 3, Piza, Włochy.

w każdej chwili przysługuje Ci prawo do skorzystania z przysługujących Ci praw w stosunku do Właściciela przetwarzającego dane,
zgodnie z art. 7 dekretu z mocą ustawy 196/2003, czyli można zażądać potwierdzenia
istnienie lub brak danych osobowych dotyczących Ciebie, nawet jeśli nie zostały jeszcze zarejestrowane, oraz
przekazywanie tych danych w zrozumiałej formie.

Masz również prawo do żądania aktualizacji, sprostowania i uzupełnienia danych.

Masz również prawo sprzeciwić się, w całości lub w części, z uzasadnionych powodów, przetwarzaniu dotyczących Ciebie danych osobowych, nawet jeśli jest to związane z celem, dla którego zostały zebrane, oraz sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Ciebie danych osobowych w celu w celu wysyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej, lub w celu przeprowadzenia badania rynku komunikacji handlowej.

Właścicielem przetwarzania danych jest ILM – Istituto linguistico Mediterraneo sas

PODZIEL SIĘ

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email