Regulamin

Zapisy

• W celu zapisania się należy wypełnić formularz zapisu i wysłać go pocztą lub pocztą elektroniczną do siedziby w Pizie wraz z potwierdzeniem wpłaty wymaganej zaliczki.
• W przypadku zapisów dla osób poniżej 18 roku życia potrzebna jest pisemna zgoda rodziców.
• Zaliczka wynosi 30% całego kosztu kursu i zakwaterowania.
• Po otrzymaniu zaliczki sekretariat w Pizie wyśle potwierdzenie zapisu z podaniem szczegółów dotyczących noclegu.
• Studenci, którzy potrzebują wizy studenckiej muszą przejść inną procedurę (patrz „Wiza studencka”).

Warunki płatności

• Potwierdzenie wpłaty zaliczki należy przesłać wraz z formularzem rejestracyjnym.
• Pozostałą kwotę należy wpłacić przed przyjazdem lub, najpóźniej, w pierwszym dniu kursu.
• Akceptujemy płatności dokonane przez: przelew bankowy, kartę kredytową, międzynarodowy przekaz pocztowy oraz gotówką.
• Nasze dane bankowe są następujące:
Istituto Linguistico Mediterraneo sas
Banca Intesa Sanpaolo – Corso Italia, 2 
IBAN: IT54 G030 6914 0101 0000 0002 216
BIC: CBCITITMM
• Razem z tą kwotą muszą być zapłacone bezpośrednio w szkole ewentualne koszty bankowe.

Lekcje

• Każda lekcja 55 minut w Pizie i 45 minut w Viareggio. Lekcje odbywają się od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych według kalendarza włoskiego. Lekcje stracone z powodu dni świątecznych zostaną zrekompensowane wycieczką lub zajęciami w wolnym czasie. Lekcje indywidualne natomiast zostaną w każdym wypadku odpracowane.
• Całkowicie początkujący muszą zacząć kurs zgodnie z datami podanymi w kalendarzu kursów.
• W wypadku dużej liczby zapisów, lekcje mogą odbywać się również popołudniu.
• W rzadkich przypadkach, kiedy po teście wstępnym jest tylko jeden student w klasie, 4 godziny lekcyjne w grupie będą zamienione na 2 godziny lekcji indywidualnych. Natomiast w przypadku, kiedy jest 2 lub 3 studentów w jednej grupie, 4 lekcje w grupie zostaną skrócone o 1 godzinę (3 lekcje zamiast 4) ze względu na bardzo wysoką intensywność lekcji w małych grupach.
• Szkoła zastrzega sobie prawo do zamiany kursu grupowego GB (30 godzin tygodniowo) w kurs MI z 3 godzinami zajęć indywidualnych w tygodniu (20 w grupie + 3 indywidualne), jeśli liczba uczniów jest mniejsza niż 3.

Rezygnacja

• Jeżeli rezygnacja zostanie przekazana przynajmniej na 21 dni przed datą rozpoczęcia kursu, zaliczka zostanie zwrócona, ale będzie pomniejszona o koszty bankowe lub pocztowe i opłatę wpisową. Jeżeli ten okres będzie krótszy niż 21 dni, zaliczka zostanie zatrzymana.
• Po rozpoczęciu kursu nie jest możliwy żaden zwrot kosztów, ani z uwagi na nieuczęszczanie na wszystkie zajęcia, ani z uwagi na przerwanie kursu. W przypadku przerwania kursu z powodu siły wyższej istnieje możliwość otrzymania bonu ważnego przez 12 miesięcy.
• Bon może zostać wykorzystany przez inną osobę  za zgodą studenta.
• Nie przewiduje się zniżek w wypadku opóźnionego rozpoczęcia kursu, wcześniejszego jego zakończenia, ani opuszczonych lekcji.
• W przypadku rezygnacji w wyniku odmowy wydania wizy studenckiej przez odpowiednie organy, patrz „Wiza studencka „.

Wiza studencka

• Studenci pochodzący z krajów, mogą otrzymać zaświadczenie o zapisaniu się na nasze kursy w celu przedstawienia go właściwym władzom. W takim przypadku cały koszt kursu, na który otrzymają zaświadczenie i fakturę, musi być zapłacony od razu.
• Studentów pochodzących z krajów w których wymagane jest posiadanie wizy studenckiej, zapraszamy do skontaktowania się w pierwszej kolejności z właściwymi organami w kraju pochodzenia i odwiedzenia strony www.esteri.it/visti/
• Po dokonaniu zapisu i wpłacie całkowitych kosztów kursu, student otrzyma poprzez kuriera zaświadczenie o zapisaniu się na kurs, fakturę i dokumenty związane ze szkołą.
• Jeżeli student nie otrzyma wizy, musi to w sposób pisemny zakomunikować szkole załączając dokument, który zaświadcza o odmowie wydania wizy przez władze lub oryginały wszystkich dokumentów otrzymanych ze szkoły i zaświadczających o zapisaniu się na kurs. W takim przypadku szkoła zwróci całą zapłaconą kwotę za kurs pomniejszoną o koszty bankowe lub pocztowe oraz o opłatę wpisową.
• Po wydaniu zaświadczenia o zapisaniu się na kurs nie ma możliwości rezygnacji lub przesunięcia terminu kursu bez uprzedniego zwrotu oryginału zaświadczenia.
• Po otrzymaniu wizy, w razie nie uczęszczania na kurs, student nie ma prawa do otrzymania żadnego zwrotu. W przypadku poważnych przyczyn nieobecności na kursie, student może otrzymać bon.
• Koszty przesyłki zaświadczenia przez pocztę kurierską lub ekspresową ponosi student.

Zakwaterowanie

• Szkoła pośredniczy w rezerwacji zakwaterowania, ale nie ponosi odpowiedzialności za stosunki pomiędzy studentem a właścicielem.
• Opłata reszty należności za zakwaterowanie musi być uiszczona najpóźniej 2 dni przed przyjazdem.
• Jeżeli student decyduje się na zmianę zakwaterowania musi poinformować o tym właściciela przynajmniej z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, musi jednak za te 2 tygodnie mimo wszystko zapłacić.
• Ewentualne szkody wyrządzone w miejscach zakwaterowania muszą być zrekompensowane właścicielowi.
• W miejscach zakwaterowania zarezerwowanych przez szkołę studenci powinni zachowywać się w sposób nieuciążliwy dla sąsiadów i ewentualnych współlokatorów.
• Miejsce zakwaterowania jest ściśle przypisane do konkretnej osoby i obecność ewentualnych gości musi być uzgodniona z właścicielem.

Ubezpieczenie

• Studenci objęci są ubezpieczeniem tylko na terenie szkoły. Dlatego radzimy zapewnić sobie ubezpieczenie przed opuszczeniem swojego kraju.

Zdjęcia i wideo

• Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć i materiałów wideo  nagranych w trakcie lekcji i zajęć rekreacyjnych w celach promocyjnych. Jeśli student nie zgadza się na wykorzystanie jego wizerunku, musi powiadomić szkołę na piśmie w terminie 30 dni od dnia nagrania.

PODZIEL SIĘ

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email